Tietosuoja

WProd Oy

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä
WProd Oy, Ansiotie 14, 21500 Piikkiö
Puhelin: +358 50 445 1002

2. WProd Oy:n rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Ville Kärpijoki, Ansiotie 14, 21500 Piikkiö
Puhelin: +358 45 114 3151,
ville@wprod.fi

3. Rekisterin nimi

ASIAKASREKISTERI
• Laskutustiedot
• Hosting käyttäjätiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella taikka sopimuksen täytäntöön paneminen. Henkilötietojen, sekä yksityis- että yritysasiakkaiden, käsittelyn tarkoituksena on:
• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen
• sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
• asiakassuhteemme hoitaminen
• uutiskirje

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan laskutus- sekä yhteyshenkilötiedot jotka ovat olennaisia asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja: rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, asiakasnumero, käyttäjätunnus, salasana ja yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet, yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja osoitetiedot sekä asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot voimassaolevista sopimuksista sekä menneistä että aktiivisista tilauksia. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen, säilytetään tietoja kirjanpitolain edellyttämä vähimmäisaika, jonka jälkeen tiedot tuhotaan. Keräämme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun tai tuotteiden sopimuksen mukaisen toimittamisen kannalta. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Saamme rekisterin sisältämät tiedot asiakkaalta itseltään, mikäli tiedot ovat puutteelliset, keräämme tarvittavat tiedot luotettavilta yhteystietopalveluiden tarjoajilta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia yhteistyökumppaneita GDPR:n ohjeiden mukaisesti. Olemme ulkoistaneet palvelinten valvonnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimilta ja suojaamilta palvelimilta tarjoamme palveluita omille asiakkaillemme. Lisäksi hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolisen kumppanin tarjoamaa laskutusohjelmaa. Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla. Emme koskaan luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteritiedot on suojeltu asianmukaisin vaatimuksin. Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuitenkin niin että säilytysaika on mahdollisimman lyhyt. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta vuosittain. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Keneen voit olla yhteydessä? Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Valikko